KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船竣工実績集計(2023年1月~3月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 0 0
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 1 12,065 19,993 0 1 12,065 19,993
HAKODATE 0 0 0
HIGAKI 1 9,952 13,684 0 1 9,952 13,684
HONDA 0 0 0
IMABARI 5 216,921 380,248 3 177,909 238,387 8 394,830 618,635
I-S 0 2 59,388 101,413 2 59,388 101,413
IWAGI 1 36,138 63,736 1 36,138 63,719 2 72,276 127,455
JMU 3 252,368 484,086 3 91,814 110,328 6 344,182 594,414
KANDA 0 1 5,997 7,552 1 5,997 7,552
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 2 94,118 137,163 3 113,027 204,356 5 207,145 341,519
KITANIHON 2 15,667 23,520 0 2 15,667 23,520
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 2 19,149 23,634 2 19,149 23,634
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 1 36,177 63,705 0 1 36,177 63,705
MITSUBISHI 3 17,114 6,200 0 3 17,114 6,200
MITSUBISHI HIMS 1 2,510 0 0 1 2,510 0
MITSUI 0 2 82,530 148,663 2 82,530 148,663
MIURA 1 1,589 3,003 1 5,400 600 2 6,989 3,603
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 1 19,944 28,650 0 1 19,944 28,650
NAMURA 1 93,719 182,082 2 187,439 364,227 3 281,158 546,309
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 0 1 23,759 37,402 1 23,759 37,402
OSHIMA 4 152,700 265,494 5 195,385 325,904 9 348,085 591,398
SAIKI 0 1 23,759 37,399 1 23,759 37,399
SANOYAS 1 36,298 63,986 0 1 36,298 63,986
SASEBO 0 0 0
SHIKOKU 0 0 0
SHIMANAMI 2 46,448 75,767 0 2 46,448 75,767
SHIN KASADO 0 1 36,343 63,539 1 36,343 63,539
SHIN KOCHI 0 2 34,981 53,462 2 34,981 53,462
SHIN KURUSHIMA 5 87,652 129,644 0 5 87,652 129,644
SUMITOMO 1 60,138 112,174 0 1 60,138 112,174
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 1 36,298 63,807 0 1 36,298 63,807
TSUNEISHI 7 261,618 459,360 1 43,821 82,447 8 305,439 541,807
USUKI 1 3,910 4,998 0 1 3,910 4,998
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 45 1,493,344 2,581,300 31 1,136,839 1,863,032 76 2,630,183 4,444,332