KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船竣工実績集計(2024年4月~6月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 1 15,065 25,877 1 15,065 25,877
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 1 15,801 25,298 1 17,490 26,210 2 33,291 51,508
HAKODATE 1 24,427 40,544 0 1 24,427 40,544
HIGAKI 1 9,956 13,596 0 1 9,956 13,596
HONDA 0 0 0
IMABARI 5 213,188 321,165 1 108,956 211,524 6 322,144 532,689
I-S 1 24,995 40,622 0 1 24,995 40,622
IWAGI 1 36,312 63,425 0 1 36,312 63,425
JMU 2 204,130 393,186 2 61,352 74,320 4 265,482 467,506
KANDA 0 0 0
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 0 7 859,482 939,628 7 859,482 939,628
KITANIHON 1 24,386 40,043 0 1 24,386 40,043
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 1 9,562 11,700 1 9,562 11,700
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 0 1 36,143 63,720 1 36,143 63,720
MITSUBISHI 3 15,406 7,471 0 3 15,406 7,471
MITSUBISHI HIMS 1 3,500 0 0 1 3,500 0
MITSUI 2 82,748 148,880 2 64,662 92,423 4 147,410 241,303
MIURA 0 0 0
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 0 0 0
NAMURA 3 100,039 137,319 3 73,361 121,028 6 173,400 258,347
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 0 0 0
OSHIMA 2 58,391 100,569 4 136,675 246,237 6 195,066 346,806
SAIKI 1 25,069 39,583 0 1 25,069 39,583
SANOYAS 1 49,566 81,650 0 1 49,566 81,650
SASEBO 0 0 0
SHIKOKU 0 1 26,634 42,564 1 26,634 42,564
SHIMANAMI 0 0 0
SHIN KASADO 1 36,170 63,564 1 36,140 63,717 2 72,310 127,281
SHIN KOCHI 0 1 9,943 13,545 1 9,943 13,545
SHIN KURUSHIMA 2 17,287 25,032 0 2 17,287 25,032
SUMITOMO 0 1 60,177 114,905 1 60,177 114,905
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 2 99,898 63,626 0 2 99,898 63,626
TSUNEISHI 4 147,352 248,540 3 131,280 247,957 7 278,632 496,497
USUKI 1 11,792 19,906 0 1 11,792 19,906
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 36 1,200,413 1,874,019 30 1,646,922 2,295,355 66 2,847,335 4,169,374