KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船竣工実績集計(2023年10月~12月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 0 0
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 1 4,100 3,250 0 1 4,100 3,250
HAKODATE 0 1 24,472 40,074 1 24,472 40,074
HIGAKI 1 9,937 14,280 0 1 9,937 14,280
HONDA 0 0 0
IMABARI 6 291,115 325,519 0 6 291,115 325,519
I-S 0 0 0
IWAGI 1 36,425 53,370 0 1 36,425 53,370
JMU 2 200,817 391,211 2 265,779 260,360 4 466,596 651,571
KANDA 0 0 0
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 0 3 514,821 532,467 3 514,821 532,467
KITANIHON 2 32,784 52,654 0 2 32,784 52,654
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 0 0
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 0 1 36,143 63,500 1 36,143 63,500
MITSUBISHI 0 0 0
MITSUBISHI HIMS 0 0 0
MITSUI 1 44,732 82,292 0 1 44,732 82,292
MIURA 1 2,609 1,600 0 1 2,609 1,600
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 1 29,622 26,928 1 20,341 24,723 2 49,963 51,651
NAMURA 0 2 187,442 364,569 2 187,442 364,569
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 1 24,754 39,738 0 1 24,754 39,738
OSHIMA 2 91,648 169,535 3 118,830 216,714 5 210,478 386,249
SAIKI 0 1 24,748 39,827 1 24,748 39,827
SANOYAS 1 43,455 81,917 0 1 43,455 81,917
SASEBO 0 0 0
SHIKOKU 0 0 0
SHIMANAMI 0 1 24,961 40,236 1 24,961 40,236
SHIN KASADO 1 36,312 63,458 0 1 36,312 63,458
SHIN KOCHI 0 1 25,015 39,972 1 25,015 39,972
SHIN KURUSHIMA 1 7,355 11,739 0 1 7,355 11,739
SUMITOMO 0 0 0
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 0 0 0
TSUNEISHI 6 248,170 463,182 3 112,904 187,750 9 361,074 650,932
USUKI 1 11,792 19,945 0 1 11,792 19,945
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 29 1,115,627 1,800,618 19 1,355,456 1,810,192 48 2,471,083 3,610,810