KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船竣工実績集計(2022年4月~6月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 0 0
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 0 1 12,101 19,993 1 12,101 19,993
HAKODATE 0 0 0
HIGAKI 0 0 0
HONDA 0 0 0
IMABARI 1 118,524 136,900 0 1 118,524 136,900
I-S 1 23,226 37,948 0 1 23,226 37,948
IWAGI 1 41,458 49,294 0 1 41,458 49,294
JMU 3 182,533 347,111 0 3 182,533 347,111
KANDA 0 0 0
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 4 157,534 286,398 3 113,091 204,194 7 270,625 490,592
KITANIHON 0 0 0
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 0 0
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 0 0 0
MITSUBISHI 0 0 0
MITSUBISHI HIMS 0 0 0
MITSUI 0 0 0
MIURA 0 0 0
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 0 0 0
NAMURA 0 0 0
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 0 0 0
OSHIMA 0 0 0
SAIKI 0 0 0
SANOYAS 0 0 0
SASEBO 0 0 0
SHIKOKU 0 0 0
SHIMANAMI 0 0 0
SHIN KASADO 0 0 0
SHIN KOCHI 0 0 0
SHIN KURUSHIMA 0 0 0
SUMITOMO 0 0 0
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 0 0 0
TSUNEISHI 0 0 0
USUKI 0 0 0
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 10 523,275 857,651 4 125,192 224,187 14 648,467 1,081,838