KP DATA ONLINE

株式会社海事プレス社

検索結果

国内造船所の新造船竣工実績集計(2019年10月~12月)

造船所 国内船 輸出船 合計
総トン 重量トン 総トン 重量トン 総トン 重量トン
ASAKAWA 0 0 0
EVERGREEN 0 0 0
FUKUOKA 1 8,050 12,699 1 15,818 25,000 2 23,868 37,699
HAKODATE 0 1 21,547 34,730 1 21,547 34,730
HIGAKI 0 1 7,318 10,028 1 7,318 10,028
HONDA 0 0 0
IMABARI 8 839,852 1,396,038 3 148,573 267,995 11 988,425 1,664,033
I-S 2 71,477 126,991 0 2 71,477 126,991
IWAGI 0 1 35,953 63,343 1 35,953 63,343
JMU 4 415,670 758,306 2 136,357 258,701 6 552,027 1,017,007
KANDA 1 23,194 38,241 0 1 23,194 38,241
KANREI 0 0 0
KAWASAKI 1 34,634 61,166 4 211,504 392,332 5 246,138 453,498
KITANIHON 1 12,149 19,993 0 1 12,149 19,993
KOYO 0 0 0
KURINOURA 0 0 0
KYOKUYO 0 1 9,587 11,787 1 9,587 11,787
MIHO 0 0 0
MINAMINIPPON 0 0 0
MITSUBISHI 1 48,122 54,907 0 1 48,122 54,907
MITSUI 1 36,463 64,057 2 74,697 130,555 3 111,160 194,612
MIURA 0 0 0
MIYOSHI 0 0 0
MURAKAMI HIDE 0 0 0
NAIKAI 2 27,702 13,950 0 2 27,702 13,950
NAMURA 0 1 93,458 183,017 1 93,458 183,017
NIIGATA 0 0 0
NISHI 0 0 0
ONOMICHI 1 29,668 49,995 0 1 29,668 49,995
OSHIMA 2 72,447 96,925 4 176,427 324,683 6 248,874 421,608
SAIKI 0 0 0
SANOYAS 0 1 35,868 63,916 1 35,868 63,916
SASEBO 0 1 46,993 85,123 1 46,993 85,123
SHIKOKU 1 22,522 36,197 0 1 22,522 36,197
SHIMANAMI 1 23,232 37,976 0 1 23,232 37,976
SHIN KASADO 0 0 0
SHIN KOCHI 1 11,279 16,945 0 1 11,279 16,945
SHIN KURUSHIMA 3 53,817 89,034 0 3 53,817 89,034
SUMITOMO 0 0 0
TACHIBANA 0 0 0
TOYOHASHI 0 1 35,048 61,379 1 35,048 61,379
TSUNEISHI 4 174,977 322,492 2 68,435 101,609 6 243,412 424,101
USUKI 1 11,773 19,841 0 1 11,773 19,841
WATANABE 0 0 0
YAMANISHI 0 0 0
Total 36 1,917,028 3,215,753 26 1,117,583 2,014,198 62 3,034,611 5,229,951